Voorzitter College van Bestuur

Verlengde procedure vacature

Voorzitter College van Bestuur Stichting Keender

SPAR05214

Functie omschrijving Voorzitter College van Bestuur Stichting Keender

De firma Spijtenburg is voor Stichting Keender op zoek naar een doelgerichte, inspirerende en daadkrachtige voorzitter van het College van Bestuur. De werktijdfactor is 0.8 tot 1.0.

De voorzitter heeft als opdracht om

 • de innovatie en de resultaten van het onderwijs en de organisatie van de stichting verder uit te bouwen zonder daarbij de kwaliteitsontwikkeling en de resultaten van de individuele scholen uit het oog te verliezen,
 • de scholen optimaal te laten functioneren met een hoge mate van eigen verantwoordelijkheid binnen de strategische kaders van de stichting,
 • met de verschillende stakeholders de strategische koers van de stichting te herijken en deze omzet in concrete besluiten, plannen en acties,
 • een goed antwoord te bieden op het krimpend leerlingaantal, zoals het samenvoegen van scholen, het realiseren van nieuwbouw en het vormgeven van IKC’s,
 • professioneel en effectief samen te werken met (staf)ondersteuning op de terreinen kwaliteit, F&C, P&O, Bouw & Onderhoud en Duurzaamheid.

De functie van voorzitter van het College van Bestuur bestaat uit de volgende werkzaamheden:

 • Het besturen van de stichting ingevolge het bestuursstatuut.
 • Het initieren van de ontwikkeling en uitvoering van het strategisch beleid.
 • Het bestuurlijk leiding geven aan de stichting.
 • Het dragen van zorg voor de bedrijfsvoering van de stichting.
 • Het vertegenwoordigen van de stichting naar buiten.
 • Het zorgdragen voor de eigen professionele ontwikkeling en deskundigheid.

Organisatieprofiel

Stichting Keender is een stichting voor 19 scholen voor Katholiek en Openbaar Primair Onderwijs in de gemeenten Haaksbergen, Berkelland en Hof van Twente.

Van oorsprong hebben de scholen van de Stichting Keender de katholieke identiteit. Sinds januari 2010 vertegenwoordigt de stichting Keender ook het openbaar onderwijs in de gemeente Haaksbergen en heeft de Stichting drie samenwerkingsscholen.

De stichting is in beginsel voor ieder kind bereikbaar en beschikbaar. Als kernwaarden zijn gegeven: efficiënt, passie, ondernemend, verantwoordelijk en verbonden. Iedere school binnen de stichting is zelf verantwoordelijk voor de naleving van deze identiteit.

De Stichting Keender heeft als doel het verzorgen van kwalitatief goed basisonderwijs in een uitdagende leeromgeving waarbinnen kinderen en leerkrachten vorm kunnen geven aan hun eigen leren en ontwikkeling.

De scholen staan in de gemeenten Berkelland (4), Haaksbergen (12) en Hof van Twente (3). Qua grootte van de scholen bestaat een grote diversiteit, van 80 leerlingen tot ruim 400 leerlingen. Circa 300 medewerkers zijn werkzaam op onze scholen en verzorgen dagelijks het onderwijs voor ruim 3000 kinderen.

Het bevoegd gezag van de stichting ligt bij het eenhoofdig College van Bestuur (de bestuurder). De bestuurder werkt conform de huidige governance codes. Op de uitvoering van de bestuurlijke taken wordt toegezien door de Raad van Toezicht. Een en ander wordt vastgelegd in het bestuurs- en managementstatuut. De Raad van Toezicht en de Bestuurder hechten belang aan een goede en professionele rolverdeling, die jaarlijks geevalueerd wordt.

De bestuurder bestuurt de stichting ingevolge het bestuursstatuut, initieert de ontwikkeling en uitvoering van het strategisch beleid, geeft leiding aan de stichting, draagt zorg voor de bedrijfsvoering van de stichting, vertegenwoordigt de stichting naar buiten, treedt op als adviseur van de Raad van Toezicht en draagt zorg voor de eigen professionele ontwikkeling en deskundigheid.

Bij de werkzaamheden wordt de bestuurder actief ondersteund door een secretariaat en een administratiekantoor. Dit kantoor verzorgt de ondersteuning op het gebied van huisvesting, financiële zaken en personeels en organisatieactiviteiten.

Functie eisen Voorzitter College van Bestuur Stichting Keender

De kandidaat

 • heeft een academisch werk- en denkniveau,
 • is een inspirerende en stimulerende leidinggevende die een goede balans weet te vinden tussen betrokkenheid, zelf verantwoordelijkheid dragen, verantwoordelijkheid geven aan anderen en verantwoording vragen van anderen,
 • is een ondernemende bestuurder met een heldere visie op het leiden van een professionele onderwijsorganisatie, welke hij/zij met daadkracht en doelgerichtheid kan neerzetten op een strategisch niveau en daarna uitwerken op een praktisch, uitvoerend niveau,
 • is in staat om een goede balans te vinden tussen kwaliteit en financiën,
 • is in staat om de strategie (mede te ontwikkelen), uit te dragen en te borgen,
 • is een bekwame onderhandelaar met bindingskracht, die de eenheid binnen de organisatie bewaakt en is gericht op samenwerking,
 • is een omgevingsgericht netwerker, die gebruik maakt van de aanwezige kennis en kunde,
 • is een gerespecteerde gesprekspartner voor de Raad van Toezicht, GMR, Directeuren, het onderwijsveld, maatschappelijke organisaties, politiek en overheid,
 • heeft aantoonbare ervaring met verandermanagement (bij voorkeur in een onderwijsorganisatie).

Arbeidsvoorwaarden Voorzitter College van Bestuur Stichting Keender

Stichting Keender heeft een open en professionele werkcultuur, waarin mensen proactief zijn en graag met elkaar samenwerken. De scholen werken op basis van eigen verantwoordelijkheid binnen de strategische kaders van de stichting.

De directeuren gaan voor een gezamenlijke collectief belang van de stichting.

Stichting Keender heeft uitstekende arbeidsvoorwaarden en een passend salaris in schaal B4 volgens de bestuurders CAO.

Procedure en informatie

Indien u voldoet aan de eisen en belangstelling heeft voor deze functie, dan ontvangen wij graag op korte termijn uw cv en brief.

Voor informatie over de procedure kunt u contact opnemen met Michelle de Rover, m.derover@spijtenburg.nl of 0162-420110. Bij haar kunt u ook het functieprofiel opvragen.

Voor inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met Anita Rasenberg, a.rasenberg@spijtenburg.nl 0162-420110 of 06 30062547. U kunt haar ook buiten kantoortijd bereiken.

De gesprekken bestaan uit een voorselectiegesprek door Spijtenburg en een definitieve selectieronde door de opdrachtgever:

De selectie door de opdrachtgever bestaat uit twee gespreksrondes en een arbeidsvoorwaardengesprek.

De eerste gespreksronde vindt plaats op vrijdagochtend 16 juni. De tweede ronde vindt plaats op woensdagavond 21 juni. Tenslotte volgt een arbeidsvoorwaardengesprek.

Wij verzoeken kandidaten om voor alle zekerheid de datums in hun agenda te noteren.

Wij wijzen u erop dat het navragen van referenties, diploma-search, het voorleggen van een VOG en een selectieassessment deel uitmaken van de selectieprocedure.

Gewerkt wordt volgens de sollicitatiecode van stichting Keender. Deze is op te vragen bij Michelle de Rover.

Anita Rasenberg
Mobiel: +31 6 3006 2547
Kantoor: +31 162 420 110