Eensgezindheid over locatie basisschool De Kameleon

De locatie van de huidige basisschool De Troubadour wordt als de beste plek gezien voor de nieuwbouw van fusieschool De Kameleon. Dat blijkt na een periode van onderzoek en intensief overleg tussen gemeente en het bestuur van Keender. Het is nu aan de gemeenteraad om hierover het definitieve oordeel te geven.

Dezelfde gemeenteraad had eind vorig jaar het college gevraagd om nader onderzoek te doen naar mogelijke locaties. Dat was nadat college en Keender opteerden voor verschillende locaties voor het nieuwe schoolgebouw. Burgemeester en wethouders hadden de voorkeur voor het terrein van basisschool De Weert, Keender zag de nieuwe school liever bij sporthal De Els verrijzen. Diepgravender onderzoek naar de ruimtelijke mogelijkheden en financiële consequenties was nodig, oordeelden de raadsleden.

Vier locaties

Er zijn vervolgens vier locaties in ogenschouw genomen: de plek van de fusiescholen De Weert, Theo Scholte, De Troubadour en het veld naast sporthal De Els. Al deze locaties zijn onderworpen aan uitvoerig onderzoek. Er is onder meer gekeken naar de afmetingen van het terrein, de verkeersafwikkeling en de mogelijkheden die het bestemmingsplan biedt. Bij het beoordelen van de locaties wogen twee dingen heel zwaar: de locatie moest geschikt zijn voor goed onderwijs passend bij de tijdsgeest én moest de mogelijkheid bieden voor een Integraal Kindcentrum met onder meer kinderopvang buiten de schooltijden. Keender heeft ook ouders en leerkrachten laten meedenken. Alle locaties hebben zowel voor- als nadelen, maar alles overwegend gaat de voorkeur van Keender en college uit naar de locatie van De Troubadour.

Toekomstige mogelijkheden

Pieter Jan Buhler, voorzitter van het College van Bestuur van Keender, is blij met de uitkomst.

“We hebben objectief gekeken en uitvoerig met elkaar gesproken over wat het meest verstandig was. Op locatie De Troubadour zien we een schoolgebouw voor ons dat ook in de toekomst veel mogelijkheden biedt. Over locatie De Els waren wij als Keender ook enthousiast, maar het bestemmingsplan staat op die locatie geen schoolgebouw toe. Een bestemmingsplanwijziging zou mogelijk zijn. We zouden dan echter te maken hebben gekregen met risico’s waarvan we de gevolgen niet konden overzien, met mogelijk jarenlange vertraging. Dat is de reden dat we De Els hebben laten vallen”, aldus Buhler.

Geluisterd naar argumenten

Wethouder Onderwijs Edith van Spiegel geeft aan het belangrijk te vinden dat schoolbestuur en college beiden achter het voorstel staan. “We hebben goed geluisterd naar elkaars argumenten. Wij realiseren ons dat er voldoende draagvlak onder ouders, leerkrachten en bestuur moet zijn voor de nieuwe schoollocatie, zodat De Kameleon een school wordt waar Haaksbergen trots op kan zijn. En van de andere kant realiseert Keender zich dat we als gemeente rekening moeten houden met de financiële mogelijkheden. Meer dan het gereserveerde bedrag van 2,3 miljoen kunnen we eenvoudigweg niet uittrekken. Daarvoor kunnen we een sobere, maar doelmatige school bouwen. Ik ben ook heel blij dat Keender heeft besloten financieel bij te dragen door te investeren in duurzame maatregelen.” Ook Peter van Vlaanderen, wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling, is tevreden met het resultaat. “Onze voorkeur is altijd een bestaande locatie geweest. Daarmee voorkom je risico’s met de planvorming. Bovendien kan nu ook de groene long naast De Els behouden blijven.” De gemeenteraad zal zich nog voor het zomerreces buigen over het voorstel van het college.