Missie

Kwaliteit van ons onderwijs

De missie van Stichting Keender is dat wij het talent van ieder kind en personeelslid zo goed mogelijk willen ontwikkelen in scholen waar kwaliteit voorop staat. Dit doen we vanuit een eigen onderwijskundige identiteit in een professionele onderwijsorgantisatie. Scholen hebben zorgplicht. Dat wil zeggen dat zij, bij voorkeur zo dicht mogelijk bij huis, passend onderwijs moeten bieden aan hun leerlingen.

Breed onderwijsaanbod

Wij gaan uit van een breed aanbod van onderwijs waarbinnen kinderen de kans krijgen zich in een veilige en zorgzame omgeving, zo goed mogelijk te ontplooien. Het onderwijs dat wij bieden past bij de huidige tijd en sluit aan bij de behoeften van de maatschappij, niet alleen nu maar ook in de nabije toekomst.

Talenten

Het is belangrijk dat kinderen geprikkeld worden om te onderzoeken en nieuwsgierig te zijn naar hun mogelijkheden om vooruit te komen. In onze ogen is het kind de regisseur van zijn eigen groeiproces. Talenten van kinderen moeten dan ook optimaal worden benut. Wij zullen hen daarbij zo goed mogelijk begeleiden.

Ouderbetrokkenheid

De betrokkenheid van ouders heeft een positieve uitwerking op de motivatie, het welbevinden, de prestaties en de waardering van onze leerlingen. Wij zien ouders als partners in de opvoeding. Daarom vinden wij een persoonlijk en open contact met ouders erg belangrijk. Wij betrekken ze, zoveel mogelijk, actief bij de ontwikkeling van hun kind(eren).