Visie

De Stichting Keender heeft als doel het verzorgen van kwalitatief goed basisonderwijs in een uitdagende leeromgeving waarbinnen kinderen en leerkrachten vorm kunnen geven aan hun eigen leren en ontwikkeling.

Visie

  • Wij zijn en professionele organisatie waar we kwalitatief goed onderwijs geven en waar een open, inspirerend en veilig leerklimaat heerst, afgestemd op de individuele onderwijsbehoeften van het kind;
  • Wij zorgen voor een werkomgeving waar medewerkers met passie hun werk willen, kunnen en mogen doen en waar men elkaar inspireert en motiveert;
  • Wij zijn een afspiegeling van de samenleving waarbij solidariteit en respect voor de verschillende geloofsovertuigingen belangrijk zijn;
  • Wij kijken naar talenten van onze leerlingen en spannen ons in om optimale leerresultaten te bereiken;
  • Wij zijn, in het kader van de Wet Passend Onderwijs, flexibel en steeds in beweging en gaan daarbij uit van de onderwijsbehoefte van elk kind;
  • Wij willen financieel gezond zijn, goede schoolgebouwen hebben en onze leermiddelen en materialen zo volledig en actueel mogelijk houden;
  • Wij streven te allen tijde naar transparantie en leggen op begrijpelijke wijze verantwoording af van ons handelen.

De Stichting Keender beheert 19 basisscholen in 3 gemeenten: Berkelland, Haaksbergen en Hof van Twente. Het verzorgen van kwalitatief hoogwaardig onderwijs, binnen een professionele cultuur, zien we als kerntaak van de scholen. We zien kwalitatief hoogwaardig onderwijs in een open, inspirerend en veilig leerklimaat, dat afgestemd is op de onderwijsbehoeften van en verschillen tussen kinderen. Hierdoor worden de kinderen voorbereid op het leven in een pluriforme en steeds veranderende samenleving gericht op goed burgerschap en opvoeding tot kritische burgers.

De katholieke scholen  werken vanuit de katholieke levensbeschouwing en de openbare school werkt vanuit de kernwaarden openbaar onderwijs. Op basis van het strategisch beleidsplan werken scholen zelf actief aan hun eigen levensbeschouwelijke identiteit en aan een duidelijk profiel. De verantwoordelijkheid ligt primair bij de scholen. Pluriformiteit in onderwijskundige, pedagogische en levensbeschouwelijke identiteit wordt nu en in de toekomst gewaarborgd. De waarde van het verschil tussen openbare en katholieke scholen betekent met betrekking tot verdere uitwerking van het identiteitsbeleid dat individuele openbare en katholieke scholen veel van elkaar kunnen leren en toch hun eigen karakter kunnen, mogen en moeten behouden. Ouders zien we daarbij als gelijkwaardige partners van de school in het leren en ontwikkelen van kinderen, ieder vanuit de eigen verantwoordelijkheid.

Het onderwijs op onze scholen staat open voor alle leerlingen, zonder onderscheid naar geloof of levensovertuiging. Dat betekent dat wij willen dat onze scholen een afspiegeling zijn van de huidige samenleving met al zijn dynamiek, met al zijn ontwikkelingen, met al zijn problemen. Wij willen mee met maatschappelijke ontwikkelingen op terreinen als identiteit (hoe vertaal je identiteit naar de huidige realiteit, normen en waarden), sociale omgeving (integratie, cultuurbesef) en technologie (ICT, communicatie). Kijkend naar de (kwalitatieve) diversiteit van onze samenleving vinden wij solidariteit en respect kernbegrippen voor onze schoolculturen.

 

Missie

Keender is een solide en betrouwbare onderwijsorganisatie die staat voor kwaliteitsscholen die hun onderwijs voor de leerlingen vormgeven vanuit een openbare of katholieke grondslag en vanuit een eigen onderwijskundige identiteit.